top of page

ALGEMENE WOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opties, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende diensten van welke aard dan ook inbegrepen, telefonisch, mondeling al dan niet schriftelijk overeengekomen en alle verbintenissen tussen (een onderneming van) Johan Dijkstra, Cameraman en/of Director of Photography, hierna de D.o.P., en een productiehuis, omroep, facilitair bedrijf of andere opdrachtgever (hierna “wederpartij”)

1.2. Deze Algemene Voorwaarden vormen tezamen met de Opdrachtovereenkomst een integraal onderdeel van de tussen partijen overeengekomen rechten en plichten.

1.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk (email) uitdrukkelijk tussen de D.o.P. en wederpartij zijn overeengekomen.

1.4. De door wederpartij eventueel gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de D.o.P. zijn aanvaard.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen van de D.o.P. zijn vrijblijvend.

2.2. De D.o.P. behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra de D.o.P. een door hem verleende optie, opdracht, of contractvoorstel van wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk al dan niet mondeling heeft bevestigd, dan wel indien de D.o.P. een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van werkzaamheden.

3.2 Ingeval van een van de opdracht afwijkende bevestiging door de D.o.P. is de inhoud van de bevestiging bindend voor wederpartij, tenzij wederpartij binnen acht dagen na datum van verzending van de bevestiging de aantoonbare onjuistheid schriftelijk al dan niet mondeling heeft kenbaar gemaakt aan de D.o.P.

3.3. Indien het honorarium niet schriftelijk alvorens de draaidag is vastgelegd geldt tenminste zijn gebruikelijke honorarium, te vermeerderen met de door de D.o.P. gemaakte kosten.

3.4. De in een aanbod van de D.o.P. genoemde prijzen zijn exclusief BTW, overuren en kosten, tenzij anders vermeld.

3.5. Bij een aantoonbare en bij de prijsopgave niet voorziene verhoging van kosten waarop de D.o.P geen invloed heeft, is de D.o.P. gerechtigd deze door te berekenen aan de wederpartij.

 

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

4.1.Wijzigingen van de overeenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk (email) uitdrukkelijk door D.o.P. bevestigd.

 

Artikel 5 Werktijden en Overwerk

5.1. Een Opnamedag duurt 10 uur, maximaal 12 uur exclusief en maximaal 14 uur inclusief reis-en lunchtijd (‘uit en thuis’ vanuit Haarlem) Tenzij anders overeengekomen. Indien het aantal gewerkte uren (inclusief reis en rust) meer dan 14 beloopt, heeft de D.o.P. het recht zijn werkzaamheden te staken. Verleent hij zijn medewerking dan mogen deze extra uren eventueel als een volwaardige (extra) opname dag worden gerekend. Mochten er eventuele schades ontstaan van welke aard dan ook, zijn deze ter verantwoordelijkheid van de wederpartij en/of haar productie verzekering.
5.2 Callsheets en in het bijzonder aanvangstijd en aanvangslocatie dienen ten alle tijden voor 15:00 uur de dag alvorens de overeengekomen draaidag te zijn ontvangen door de D.o.P. Uitzonderingen dienen schriftelijk al dan niet mondeling tijdig te worden overeengekomen.

 

Artikel 6 Voorbereiding en reis

6.1. Het honorarium voor een voorbereidingsdag bedraagt tenminste vijfenzeventig procent van het honorarium voor een opnamedag.

6.2. Reisdagen worden berekend als voorbereidingsdagen (vijfenzeventig procent). Reis en verblijfsfaciliteiten van de D.o.P. zijn tenminste gelijkwaardig aan dat van de regisseur.
6.3 Reizen en of draaidagen met noodzakelijke overnachtingen langer dan drie aaneengesloten dagen dienen indien nodig minimaal 7 dagen voor vertrek te worden geannuleerd. Na die periode behoudt de D.o.P zich het recht een annuleringshonorarium rekenen van vijfenzeventig procent per overeengekomen draaidag.

6.4 Visa aanvragen ten behoeve van buitenland productie’s waarbij de D.o.P fysiek aanwezig dient te zijn bij een consulaat of ambassade dienen tijdig te worden gepland en worden berekent als voorbereidingsdagen (Artikel 6.1) en het daarbij passende honorarium en eventueel gemaakte kosten.

 

Artikel 7 Betaling

7.1. De wederpartij zal de facturen van de D.o.P binnen 31 dagen na factuurdatum voldoen.

7.2. De D.o.P. is gerechtigd om een voorschot-factuur te sturen tot maximaal 50% van de overeengekomen vergoeding.

7.3. De wederpartij is niet gerechtigd om de betaling van facturen geheel of gedeeltelijk te verrekenen, of op te schorten, dan wel eigenmachtig bedragen in mindering te brengen;

7.4. Indien wederpartij niet op de in het eerste lid genoemde dag betaald heeft, is hij in verzuim zonder dat enige sommatie en/of ingebrekestelling vereist is. De handels rente is vanaf die datum verschuldigd.

7.5. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door wederpartij verschuldigd in elk geval waarin de D.o.P. zich voor invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 500,-.

7.6. De termijn om tegen een factuur van de D.o.P. bezwaar te maken bedraagt tot 14 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De D.o.P. is, behoudens in geval van directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de kant van de D.o.P., nimmer aansprakelijk voor schade van wederpartij, van diens equipment, personeel en/of van derden, van welke aard dan ook, voortvloeiend of verband houdend met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of voortvloeiend uit enig onrechtmatig handelen.

8.2. Uitsluitend indien de in 8.1 omschreven uitsluiting van de aansprakelijkheid in een specifiek geval jegens wederpartij onredelijk bezwarend zou zijn en wordt vernietigd, dan wel anderszins niet van toepassing is, gelden de hieronder opgenomen in de leden 3 tot en met 5 opgenomen bepalingen.

8.3. De aansprakelijkheid van de D.o.P. is beperkt tot maximaal de som van het honorarium dat de D.o.P. voor de opdracht heeft of zou hebben ontvangen.

8.4. Indien er sprake is van een overeenkomst met een duur van meer dan drie maanden, dan is de maximale hoogte van de aansprakelijkheid het bedrag dat aan de D.o.P. toekomt of is betaald over de drie maanden voorafgaand aan het schade toebrengende feit.

8.5. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot door de wederpartij geleden directe schade.

8.6. Behoudens opzet of grove schuld aan de kant van de D.o.P. is wederpartij aansprakelijk voor alle schade welke aan de persoon dan wel de eigendommen van de D.o.P. ontstaat door of tijdens uitvoering van de opdracht.
8.7.Wederpartij is verplicht een adequate aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van de D.o.P. aan de D.o.P. ter inzage te geven.

8.8.Wederpartij is aansprakelijk voor schade, directe en indirecte schade dan wel gevolg-schade van de D.o.P. Bij gebreke van een adequate verzekering in de zin van Artikel 8.7. aanvaarden de bestuurders, cq de personen die het bedrijf van weder partij leiden hoofdelijke aansprakelijkheid voor deze schade.

8.9 De door de D.o.P verstrekte adviezen en gemaakte keuzes met betrekking tot compressie en colorspace zijn ten alle tijden gebaseerd op de set-workflow en zijn niet van toepassing op de post-productie. Problemen en eventuele schade ontstaan in de post-workflow is ten alle tijden de verantwoordelijkheid van de wederpartij en diens productieverzekeringen tenzij met de D.o.P is overeengekomen de verantwoordelijkheid van de post-productie te monitoren en begeleiden en een daarbij passend honorarium te rekenen.


Artikel 9 Vrijwaring

9.1.Wederpartij vrijwaart de D.o.P. geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan door of tijdens de uitvoering van de over eenkomst.

9.2 De D.o.P kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade met betrekking tot audio. Zelfs niet wanneer de audio drager onderdeel is van de camera en of de beeld opname apparatuur.


Artikel 10 Opschorting

10.1 Indien wederpartij tekort komt, is de D.o.P. gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten onverminderd zijn overige bevoegdheden uit de wet en deze voorwaarden.

10.2. Indien de D.o.P. redenen heeft om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de uitvoering van een overeenkomst, is hij gerechtigd de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten totdat wederpartij naar tevredenheid van de D.o.P aantoont dat deze uitvoering rechtmatig is.

 

Artikel 11 Opzegging / Annulering

11.1.Totdat een schriftelijke al dan niet mondelinge overeenkomst tot stand komt, kunnen beide partijen met onmiddellijke ingang opzeggen, cq afzien van samenwerking zonder jegens de andere partij schadeplichtig te worden.

11.2. De D.o.P. is gerechtigd een overeenkomst zonder nadere vereisten en/of aansprakelijk heden op te zeggen tot 12:00 uur de dag voor de overeengekomen draaidag. Ingeval van een lange opdracht (zeven dagen of meer) bedraagt die termijn tenminste veertien dagen.

11.3 Indien de D.o.P. op een later tijdstip annuleert en daarbij naar diens redelijk oordeel geschikte vervanging aanbiedt, is dit eveneens rechtmatig en is hij niet aansprakelijk voor schade bij wederpartij.

11.4 Indien de D.o.P op enig moment na de totstandkoming van de overeenkomst informatie ontvangt die het uit de opdrachtbevestiging blijkende karakter van de overeenkomst naar diens redelijke oordeel ingrijpend wijzigt, heeft de D.o.P. het recht zonder nadere vereisten en aansprakelijkheden de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

11.5 Wederpartij is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, onder de hierna genoemde voorwaarden;

Voor opzegging door wederpartij van overeenkomsten van minder dan 3 dagen is na 12:00 uur de dag voor de overeengekomen draaidag 75% van het honorarium en 100% van de eventueel door de D.o.P ingehuurde equipment verschuldigd.

11.6. De door de D.o.P. tot de opzegging gemaakte kosten zijn onverkort verschuldigd en ingevolge de opzegging tezamen met het honorarium onmiddellijk opeisbaar.
11.7. Rechtmatige opzegging door wederpartij laat haar eventuele aansprakelijkheid uit andere hoofde onverlet.

 

Artikel 12 Auteursrecht, Credits

12.1.Wederpartij verwerft, onder voorbehoud van de correcte nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van deze algemenere voorwaarden, het uitsluitend recht de exploitatierechten op het Filmwerk. Met uitzondering van still’s en of vertonen van bewegend materiaal ten gunste van promotie doeleinde van de D.o.P en of Johan Dijkstra Visuals.

12.2.Wederpartij garandeert dat de D.o.P. als zodanig vermeld zal worden op alle verveelvoudigingen van het filmwerk en in alle bijbehorende publiciteitsmateriaal, tenzij de D.o.P. schriftelijk al dan niet mondeling verklaart op vermelding geen prijs te stellen. De vermelding geschiedt prominent en onmiddellijk na en gelijkwaardig aan scenario en regie credit,. Artikel 12.2 is niet van toepassing op TVC vertoningen en TV formats waarbij geen credit vermelding van toepassing is.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1. Geschillen en vragen van uitleg van de overeenkomst (inclusief aanbiedingen) worden beheerst door Nederlands recht. Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Amsterdam.

 

Artikel 14 Geldigheid

14.1. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.
14.2. Bij een in optie nemen of boeken van een recce, pre-productie - of draaidag gaat de Wederpartij akkoord met deze algemene voorwaarden.

bottom of page